Actieve ouders maken de school beter!

We betrekken ouders zoveel mogelijk bij de lessen en de ontwikkeling van kinderen. De waarden en aangeleerde sociaal-emotionele vaardigheden stoppen namelijk niet bij het hek van het schoolplein. Leren leren vinden we belangrijk. Dat geldt voor leerlingen, ouders en leerkrachten; we zijn partners in dit proces en leren met en van elkaar.
 
Zonder hulp van ouders kunnen we alle taken en activiteiten die noodzakelijk zijn of bijdragen aan de gezellige sfeer op school, niet altijd realiseren. Of ouders nu zitting nemen in een commissie, helpen bij feestelijke activiteiten, een praktische klus klaren of leesouder zijn, we zijn blij met elke vorm van hulp. Regelmatig geven ouders ook gastlessen in het kader van een bepaald project of thema. We werken samen aan de meest optimale ontwikkeling van kinderen.
 
Medezeggenschapsraad (MR)
De MR is vooral een raad voor vragen en opmerkingen van ouders en personeel en een klankbord voor de directie en bestaat momenteel uit vier ouders en vier leerkrachten. In de openbare vergaderingen komen allerlei beleidsmatige onderwerpen over de school aan bod. En afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviesrecht of instemmingsrecht.
 
Activiteitencommissie (AC)
Deze ouders helpen leerkrachten bij de uitvoering van allerlei activiteiten, denk aan voorstellingen, feestelijkheden of buitenschoolse activiteiten. Daarnaast heeft elke groep een klassenouder.
 
Communicatie met ouders
Een eerlijke, transparante dialoog met de ouders over de ontwikkeling van hun kind(eren) vinden we belangrijk. Kinderen en ouders begroeten we elke dag op het schoolplein. Als ouders iets willen melden over hun kind is de groepsleerkracht het eerste aanspreekpunt. Voor onderwerpen die tijd nodig hebben, maken we graag even een afspraak buiten de lesuren om, zodat we u de volle aandacht kunnen geven. 

Daarnaast hebben we vaste contactmomenten gedurende het schooljaar:
  • Informatieavond aan het begin van het schooljaar: ouders maken kennis met de leerkracht en de wijze waarop hij/zij de lessen in de groep het komende schooljaar organiseert. 
  • Kijkdagen: ouders mogen het werk van hun kind tijdens een kijkuur inzien.
  • Gesprekken met leerkrachten: twee keer per jaar ontvangen kinderen vanaf groep 3 een rapport over hun ontwikkelingen.
  • Afsluiting van schoolprojecten: projecten op school kunnen ouders vaak bekijken en voor projecten in de vorm van voorstellingen, presentaties of tentoonstellingen worden ze uiteraard uitgenodigd.
 
Informatie over activiteiten en ontwikkelingen op school ontvangen ouders via:
  • Het digitale ouderportaal van Basisonline voor de dagelijkse communicatie tussen school/leerkracht en de ouders in een beschermde omgeving.
  • De Weekbrief, een wekelijkse nieuwsbrief die via het ouderportaal verstuurd wordt met hierin onder andere de omgangsregel van de week en een overzicht met belangrijke data.

Leerkrachten aan het woord

"We verbeteren continue. We onderzoeken waar de behoeften liggen, bij de kinderen, maar ook bij ons zelf."

"Leren leren is een thema op onze school. We krijgen ruimte om onze talenten te ontwikkelen en ons te specialiseren in taken die we leuk vinden. Zo verhogen we ook de kwaliteit van het onderwijs als geheel."