Oudercommunicatie

Communicatie met ouders
Een eerlijke, transparante dialoog met de ouders over de ontwikkeling van hun kind(eren) vinden we belangrijk. Kinderen en ouders begroeten we elke dag op het schoolplein. Als ouders iets willen melden over hun kind is de groepsleerkracht het eerste aanspreekpunt. Voor onderwerpen die tijd nodig hebben, maken we graag even een afspraak buiten de lesuren om, zodat we u de volle aandacht kunnen geven. 

Daarnaast hebben we vaste contactmomenten gedurende het schooljaar:
  • Informatieavond aan het begin van het schooljaar: ouders maken kennis met de leerkracht en de wijze waarop hij/zij de lessen in de groep het komende schooljaar organiseert. 
  • Kijkdagen: ouders mogen het werk van hun kind tijdens een kijkuur inzien.
  • Gesprekken met leerkrachten: twee keer per jaar ontvangen kinderen vanaf groep 3 een rapport over hun ontwikkelingen.
  • Afsluiting van schoolprojecten: projecten op school kunnen ouders vaak bekijken en voor projecten in de vorm van voorstellingen, presentaties of tentoonstellingen worden ze uiteraard uitgenodigd.
Informatie over activiteiten en ontwikkelingen op school ontvangen ouders via:
  • Het digitale ouderportaal van Basisonline voor de dagelijkse communicatie tussen school/leerkracht en de ouders in een beschermde omgeving.
  • Wekelijks ontvangen ouders van de leerkracht een bericht met informatie die belangrijk of leuk is over de groep of het leerjaar van hun kind(eren).
  • Maandelijks ontvangen ouders een nieuwsbrief met informatie voor de hele school.
  • Schoolgids met achtergrondinformatie over hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. De meest actuele versie van de schoolgids vindt u op Scholen op de kaart. Daarnaast publiceren we jaarlijks de Jaargids met informatie over de praktische gang van zaken bij ons op school.

Schoolcontactpersonen

Voor klachten over ongewenst gedrag op school kunnen leerlingen, ouders en leerkrachten terecht bij de schoolcontactpersoon. Vormen van ongewenst gedrag zijn: seksuele intimidatie, pesten, agressie en discriminatie.

Daaronder vallen niet de klachten die betrekking hebben op onderwijskundige zaken, noch de klachten over de organisatie en inrichting van de school. Dit soort klachten worden direct met de betrokken leerkracht of directie besproken. Als er in die situaties, sprake is van klachten over de bejegening, worden ze wel door de schoolcontactpersoon in behandeling genomen.

Binnen de Eendragt is Edith de contactpersoon voor de kinderen en Jesper de contactpersoon voor de ouders. Zo nodig verwijzen we door naar de externe contactpersoon.

De schoolcontactpersonen op de Eendragt zijn:

  • Edith Algoe
  • Jesper Koerts

Leerkrachten aan het woord

"We verbeteren continue. We onderzoeken waar de behoeften liggen, bij de kinderen, maar ook bij ons zelf."

"Leren leren is een thema op onze school. We krijgen ruimte om onze talenten te ontwikkelen en ons te specialiseren in taken die we leuk vinden. Zo verhogen we ook de kwaliteit van het onderwijs als geheel."